ولي اله جعفري
ولي اله جعفري

ولي اله جعفري

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: jafariv(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 17923
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان